Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการการผลิตและการตลาดของการเลี้ยงสุกรในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจพล กระยอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ783
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานจังหวัดหนองคาย /
Author
รัตติยา ไชยภักดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ร366
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าในจังหวัดหนองคาย /
Author
เพ็ญศิริ วงษ์วาท
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ912
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวกล้องหอมมะลิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /
Author
หทัยรัตน์ พลซา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ห136ก
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549 /
Author
ประทิพ แสงสว่างวัฒนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป276
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดธุรกิจดอกเบญจมาศ : กรณีศึกษาฟาร์มดอกเบญจมาศ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2550 /
Author
ปาจรี จูฑะประชากุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป542
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549 /
Author
มัลลิกา วิไลแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ม377
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดยาสูปเตอร์กีชเกษตรกรใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการผลิต 2548/2549 /
Author
ปฐมพงษ์ ประทุมทิพย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป142
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดไก่เนื้อแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัท ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิวิมล จันทร์ปาน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ544
Location
Central Library

image
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง /
Author
วงเพชร สังข์สุวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว117
Location
Central Library

image
การจัดการข้อมูลระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ไร้สาย /
Author
รุจิรา เต็มภัทราโชค
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ร661
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการตลาดหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยจากสารพิษ : กรณีศึกษาบริษัทกรีนเฟรชหน่อไม้ฝรั่ง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
วิศรุตา อัฐนาค
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว752
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ลัดดา กองหาโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ล238
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดสกลนคร ปี 2548 /
Author
สุภาพร โฉมประดิษฐ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส838ก
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภาณี ไทยอ่อน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว647
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles