Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบูรณาการออนโทโลยีอย่างมีความหมายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย /
Author
ชมภูนุช ภักติยานุวรรตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช174
Location
Central Library

image
การปฏิบัติงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
คมกริช สง่าธรรม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ค144ก
Location
Central Library

image
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในทรรศนะพนักงานส่วนตำบล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง /
Author
วนิดา เทพชุม
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ว169
Location
Central Library

image
การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดของวงกลมและเส้น /
Author
กัมปนาจ ศรีอุทธา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก392
Location
Central Library

image
การประยุกต์การใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
โสพรรณ เรืองเจริญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส976
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ กรณีศึกษา: ระบบ Call center ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
อาทิตย์ ซินโซ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE อ621
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอ : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) /
Author
เอกพงษ์ แสนชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK อ878
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโลยี RFID เพื่อการจัดชั้นหนังสืออัจฉริยะในห้องสมุด /
Author
สมคิด ชัยมาโย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ส234
Location
Central Library

image
การประหยัดพลังงานของระบบเติมอากาศในโรงบำบัดน้ำเสีย /
Author
ภัทรพงศ์ ใจเที่ยง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ภ366
Location
Central Library

image

image
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี /
Author
อุไรวรรณ พงษ์ศักดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV อ858
Location
Central Library

image
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ากรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
ประกาศิต แสงสุระ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ป193
Location
Central Library

image
การประเมินความสกปรกของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง /
Author
ไพวรรณ์ สีหาบุตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ พ994
Location
Central Library

image
การประเมินคุณค่าทางสายตา : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมเมืองกับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ทิพวรรณ ไชยศิริ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ท478
Location
Central Library
Architecture Library

image
การประเมินคุณค่าทางโภชนะและจลศาสตร์การย่อยสลายของแหล่งอาหารหยาบและแหล่งอาหารโปรตีนจากพืชโดยใช้การวัดผลผลิตแก๊สในหลอดทดลอง (in vitro gas production technique) /
Author
สมบัติ นิลพุธ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส254ก
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles