Search again

Found: 881  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 /
Author
จริญญาภรณ์ ศรีจันดารี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC จ164
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย ม่วงหวานกุดน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
อิสรภาพ ทองบ่อ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ763
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการร้านหมูยอแม่ถ้วย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำย่อมมีเหตุผล /
Author
สฤษฎ์พนธ์ วิชิตวงศ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ส359
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /
Author
นิทัศน์ กตัญญูคุณานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น596ก
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านร่องแซง /
Author
ธนธรรมมีทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ143
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารสินทรัพย์กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย /
Author
อลิษา บุญจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG อ426
Location
Central Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในเขตรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) /
Author
กฎ ชัยพินิจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SD ก113
Location
Central Library

image
การบริหารโดยใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 /
Author
ฐิติพงษ์ บุญประคม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฐ339
Location
Central Library
Education Library

image
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
กาญจน์กนก สุรินทร์ชมภู
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก421
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีโดยถังปฏิกรณ์ไฮบริดแบบไม่ใช้ออกซิเจน /
Author
ชนัญญา เพ็ญสุริยา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช145
Location
Central Library

image
การบำบัดรายบุคคลผู้ติดสุราโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญาในโรงพยาบาลด่านขุนทด /
Author
ดวงใจ จงปัตนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด164บ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากแอลกอฮอล์ /
Author
ทวี วิสาระพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท187
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบูรณาการข้อมูลด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการในศูนย์ซ่อมรถกรณีศึกษาบริษัทโตโยต้า เค มอเตอร์ จำกัด /
Author
ครรชิต โกกิลานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ค153
Location
Central Library

image
การบูรณาการข้อมูลอย่างมีความหมายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยวิธีคำอธิบายข้อมูลออนโทโลยี /
Author
วีรนันท์ มาลาศิลป์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ว827
Location
Central Library

image
การบูรณาการระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีกำเนิดเว็บเซอร์วิสอย่างมีความหมาย /
Author
สุภเวช หมื่นน้อย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส834
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles