Search again

Found: 843  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
P/E Ratio ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จิรวัฒน์ บุญอารีย์โรจน์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG จ512
Location
Central Library

image

image
กรณีศึกษาการเพิ่มสมรรถนะระบบการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โกลบอลไฟล์ซิสเต็มส์ร่วมกับโกลบอลเน็ตเวิร์คบล็อกดีไวส์ : โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา /
Author
ฉัตรชัย วิริยาภิรมย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฉ232ณ
Location
Central Library

image
กระบวนการตอบสนองตามตัวแบบลำดับขั้นของผลกระทบของผู้บริโภคต่อภาพยนตร์โฆษณาในโรงภาพยนตร์กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ยุพารัตน์ แก้วเนตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ย416
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาคมตำบลในการวางแผนพัฒนาตำบลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัทริกา ใจชื่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ภ379
Location
Central Library

image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสร้างคอม /
Author
ประไพร บัวคอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป335
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลยุทธ์การส่งออกอุตสาหกรรมยางพาราแผ่นดิบของประเทศไทย /
Author
อรทัย ลุลงยศ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ324ก
Location
Central Library

image
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้า : ที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ /
Author
นพิศ ตรีรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น189
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแบบหลายครอบครัวสำหรับผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทและญาติโรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริบูรณ์ กลั่นกล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส731จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มให้คำปรึกษาโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ยุวลี สหายแก่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย449ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
กล้าที่จะแนะ : คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและฟื้นฟูจิตวิญญาณครู = The courageto teach guide for reflection and renewal /
Author
ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ.
Published
สวนเงินมีมา,
Call Number
LB1775 ป561 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การกระจายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงปี 2546-2549 /
Author
อดุลเดช โพธิศรีเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG อ132
Location
Central Library

image
การกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอชุมแพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 /
Author
บุญสุข โสภาศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ592
Location
Central Library
Education Library

image
การกำหนดรูปแบบการเดินเครื่องที่ต้นทุนต่ำที่สุดที่ภาระต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง /
Author
ธนกฤต คล้ายเพ็ชร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ132
Location
Central Library

image
การควบคุมเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านคำกลาง ตำบลฝาคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ญาณี แสงสาย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ญ251
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles