Search again

Found: 158  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสร้างคอม /
Author
ประไพร บัวคอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป335
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้า : ที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ /
Author
นพิศ ตรีรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น189
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแบบหลายครอบครัวสำหรับผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทและญาติโรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริบูรณ์ กลั่นกล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส731จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มให้คำปรึกษาโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ยุวลี สหายแก่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย449ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การควบคุมเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านคำกลาง ตำบลฝาคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ญาณี แสงสาย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ญ251
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการกับภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วนิดา คู่เคียงบุญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว169ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยใช้แบบจำลองระบบของนิวแมน /
Author
สุปราณี พิมพ์ตรา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส823จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องของศูนย์สุขภาพชุมชน /
Author
นิระมล สมตัว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น645ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านกอกดอนพยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พรรณรี เหล็กลิ้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ266
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของคนงานแผนกเย็บรองเท้าในโรงงานผลิตรองเท้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุศรา อนุพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ668
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส เอช ไอ วี /
Author
อรพรรณ อุดมพร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ332ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เสาวณี กิตติพิทยานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส941ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและองค์กรในพื้นที่ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุพรรณี ศรีกงพาน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส829ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนกุดชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิยณัฐ ค้ามีผล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป618ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต : จากโรงพยาบาลสู่บ้าน /
Author
ฐิติมา โพธิศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ฐ351
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles