Search again

Found: 168  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กล้าที่จะแนะ : คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและฟื้นฟูจิตวิญญาณครู = The courageto teach guide for reflection and renewal /
Author
ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ.
Published
สวนเงินมีมา,
Call Number
LB1775 ป561 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอชุมแพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 /
Author
บุญสุข โสภาศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ592
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม /
Author
เฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ฉ412
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
บุญหลาย หวานเพราะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS บ612
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแวงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 /
Author
พัศกร คำโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS พ586
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ยุวเรศ โพธิปัสสา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย446ก
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกุดวังแก้วที่ได้รับการประเมินภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 /
Author
ทองใส จันทะรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท317ด
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น/
Author
สุนิษา อรัญมิตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส818
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 /
Author
สุจิตรา ไชโยแสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส753ร
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
โจระพันธ์ สายบัว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ899
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 /
Author
อัมพร พุดมี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ555บ
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 /
Author
จริญญาภรณ์ ศรีจันดารี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC จ164
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย ม่วงหวานกุดน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
อิสรภาพ ทองบ่อ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ763
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านร่องแซง /
Author
ธนธรรมมีทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ143
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารโดยใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 /
Author
ฐิติพงษ์ บุญประคม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฐ339
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles