Search again

Found: 183  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดภูเก็ต /
Author
นันฑิตา ชะชิกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น413ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ จังหวัดชลบุรี = Creative Learning Center Chonburi /
Author
ธนาภา รินทระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ธ246 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดระยอง /
Author
นฤมล ตีเฟื้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น276น 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา /
Author
ชนนิกานต์ คำสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช133 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริบาลช้างอย่างยั่งยืน = Elephant Learning Center /
Author
นวพรรษ์ เรืองศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น297ศ 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา /cนิสสุตา วงษ์บาท.
Author
นิสสุตา วงษ์บาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น694 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์กิจกรรมดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปารณัท รัตนพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป549 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสานเหนือ /
Author
สาริศา ราชกรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส681 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรปราการ /
Author
ฉัตริน ปัญญาพูนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ238 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ /
Author
ชวรัฐ อำนวยฤดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช277 2548
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นำกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ /
Author
อิสรา อมรกาญจนวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ764ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นาวิก สุประไตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น494 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า จังหวัดนครราชสีมา = Nakhon Ratchasima Exhibition and Convention Hall /
Author
เกศินี เดชดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก774ศ 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล แห่งประเทศไทย /
Author
กรกฎ สมบูรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก151 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัทรสุดา แสงบัณฑิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ373 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles