Search again

Found: 184  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกยางธรรมชาติจากภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยไปประเทศจีน /
Author
พิพัฒน์ เลิศวิทยานนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ698
Location
Central Library

image
รำวงคองก้า /
Author
ชวาลา บุญศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ช294
Location
Central Library

image
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี /
Author
แพรวไพลิน คงเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ964 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี /
Author
นฤมล ป้อมสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น276ร 2560
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิรัสพล พฤกษาเดชากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ439ร 2562
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทสอนทำอาหารปราณบุรี /
Author
นภนันท์ บุญญศาสตร์พันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น191 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเมืองพัทยา /
Author
สุชีรา มะลิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส763 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทและสปา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา /
Author
เสาวนีย์ พิทักษ์ทักษิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส942 2560
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทและสปาจังหวัดภูเก็ต /
Author
กานต์ธิดา เชื้อสูงเนิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก432ร 2560
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทไร่องุ่นเขาใหญ่ /
Author
วรณัน สุวรรณไพศาสลสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว194 2562
Location
Architecture Library

image
ลองสเตย์รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
วิลาศิณี ช่วยบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว721 2562
Location
Architecture Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ศีลบำบัด /
Author
ภานุวัฒน์ เจริญยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ447ล 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าการ์ตูนญี่ปุ่น /
Author
ณัฐชยา พิมหานาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ322ก 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าจังหวัดมุกดาหาร /
Author
จุฑากาญจน์ จิณศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ621 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles