Search again

Found: 966  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เศรษฐิภรณ์ นาควิริยะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ศ872
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในชนบทอีสาน /
Author
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JA ป719
Location
Central Library

image
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
อาวิรุธ ฤาชาบุตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB อ667
Location
Central Library

image
แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม /
Author
วัฒนา นิลสาขา
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ว398
Location
Central Library

image
แบบจำลองกระบวนการเคี่ยวน้ำตาลเพื่อการใช้ไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ /
Author
สฤษดิ์ ป้องกันภัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ส361
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (brown planthopper,Nilaparvata Lugens (Stal)ในนาข้าว /
Author
วีระวัฒน์ ดู่ป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว848บ
Location
Central Library

image
แบบจำลองการใช้น้ำของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่เกษตรน้ำฝน /
Author
วีระวงศ์ วงศ์หล่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว848
Location
Central Library

image
แบบจำลองน้ำใต้ดินสำหรับระบบชลประทาน /
Author
ราชภัทร รัตนวราห
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ร425
Location
Central Library

image
แบบจำลองเพื่อทำนายผลิตผลอ้อยด้วยการบูรณาการคุณภาพที่ดินและการจัดการ /
Author
สุธี นันทสำราญวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส786บ
Location
Central Library

image
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับโลหะหนักในแหล่งเก็บกักน้ำผิวดินในเมืองขอนแก่น /
Author
กษิรา สุดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ก333
Location
Central Library

image
แผนที่เล่มของจังหวัดขอนแก่น : โครงสร้างเชิงพื้นที่และพัฒนาการ /
Author
ชนัดดา รัตนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GA ช146
Location
Central Library

image
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม /
Author
อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G อ622
Location
Central Library

image
แผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบัวบาน หมู่ 8 และบ้านใหม่บัวบาน หมู่ 14 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม /
Author
กุลสตรี มอญไธสง
Published
สารนิพนธ์ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ก728ผ
Location
Central Library

image
โครงการงานออกแบบสถานพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ /
Author
เจษฎา ส. จุฑามณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ755
Location
Central Library
Architecture Library

image
โครงการศูนย์ศิลปเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น /
Author
จีระชาติ จงสมชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ564
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles