Search again

Found: 966  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สัณฐานวิทยาและชีวเคมีของพืชในเขตพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
นรารัตน์ ภูดีทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น239 2556
Location
Central Library

image
อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดูและพระพุทธศาสนา /
Author
สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
GR ส739 2561
Location
Central Library

image
ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดระบบขนส่งของรถรับส่งพนักงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ /
Author
ศรายุทธ แสนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ศ167 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
เตาสุริยะอุณหภูมิสูง /
Author
อิศรา โคตุทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH อ756
Location
Central Library

image
เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลตติยภูมิ /
Author
นวลฉวี เพิ่มทองชูชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น316 2559
Location
Central Library

image
เฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ส่องศรี สุขสร้อย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส474
Location
Central Library

image
เศรษฐีใหม่สวนยาง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง /
Author
ทรงชัย ทองปาน
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
SB ท133 2557
Location
Central Library

image

image
แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำติดเขตเมืองบึงหัวทะเล /
Author
อภินันท์ สีม่วงงาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH อ257
Location
Central Library
Architecture Library

image
แนวทางการจัดทำแผนที่ความหลากหลายของระบบนิเวศของพื้นที่ในลุ่มน้ำชี /
Author
อุราวรรณ จันทร์เกษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH อ855
Location
Central Library

image
แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
กัมพล ขันทะวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก394น
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /
Author
ปรีดา ธีรธาดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ป471
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
สาธิมา แสนคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ส642
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการสืบทอดการสร้างและการบรรเลงเค่งของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ธิปไตย สุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
ML ธ592 2555
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองขอนแก่นและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง /
Author
เผ่าเกษตร ทองสุทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ผ819
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles