Search again

Found: 966  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดเหล็กออกจากน้ำบาดาลโดยใช้ทรายไม่คัดขนาดและถ่านกรอง /
Author
สุมงคล กัลยาณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำหนดพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบอะนาไลติค ไฮราคี ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
อาทิตย์ ปลั่งศรีทรัพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ621
Location
Central Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม /
Author
ปริญญา อุดมรัตน์
Call Number
HT ป458
Location
Central Library

image
การควบคุมน้ำใต้ดินเค็มโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำใต้ดินเชิงคณิตศาสตร์ พื้นที่หนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ธิดารัตน์ โคตนนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ582ก
Location
Central Library

image
การคัดเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางน้ำโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจ Fuzzy Multiattribute Decision Making Method /
Author
ชาญเวทย์ หริพ่าย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ช497
Location
Central Library

image
การจัดการกากน้ำตาลเพื่อการผลิตเอทานอลของโรงงานในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช มรรควัลย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว218
Location
Central Library

image
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี /
Author
ทรงธรรม พิศุทธางกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ท137
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ /
Author
ผ่องศรี เสาเกลียว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ผ227
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
สุริยนต์ ปันทะนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส863
Location
Central Library

image
การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช753
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการลุ่มน้ำแวน /
Author
จรัญ วรรณศิริ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC จ154
Location
Central Library

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /
Author
กนกรัตน์ เพ็ชรกอ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ก125
Location
Central Library

image

image
การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนของเมืองเพียง จังหวัดไชยะบูรี ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว /
Author
คำผา ทองวรรณา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ค365
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles