Search again

Found: 788  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และวิถีทางมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับวิธีการนำเสนอตัวแทนควา...
Author
ชนิกา สูงสันเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ช149 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และวิถีทางมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร...
Author
ณพงศพล เครื่องพาที.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ณ149 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
เดือนเพ็ญ จารุจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ด935ค 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความเป็นครู /
Author
ยนต์ ชุ่มจิต.
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
LB2833.4.T5 ย134 2558
Location
Education Library

image
ความเป็นครู = Self actualization for teachers /
Author
สันติ บุญภิรมย์.
Published
ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น,
Call Number
LB2833.4.T5 ส581 2557
Location
Education Library

image
ความเป็นผู้นำทางการศึกษา /
Published
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Call Number
LB2831.826.T5 ค181 2560/2
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
คอมฯ มือใหม่ /
Author
สุธีร์ นวกุล.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
QA76.77 ส786 2559
Location
Education Library

image
คะตะคะนะ สู้ สู้ ! /
Author
อาภาพร เนาสราญ.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
PL551 อ634 2557
Location
Education Library

image
คันจิสอบวัดระดับ N1- N5 ; ศัพท์คันจิ 6,900 คำ /
Author
สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
Published
ธนาเพรส,
Call Number
PL551 ส781ค 2558
Location
Education Library

image
คาวี หลวิชัย /
Published
แฮปปี้คิดส์,
Call Number
GR312 ค341 2558
Location
Education Library

image
คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์ /
Author
ทองแถม นาถจำนง.
Published
แม่คำผาง,
Call Number
PL4206 ท266 2559
Location
Central Library
Education Library

image
คิดเพื่อครู : คำบรรยายระหว่างดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคุรุสภา /
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Published
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Call Number
LB2832 พ976 2559
Location
Education Library

image
คืนวันอันแสนสุข /
Author
กลีมา, กาบรีแอเล.
Published
แฮปปี้คิดส์,
Call Number
PZ90.T5 ก316ค [2558]
Location
Education Library

image
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/
Author
ชัชวาลย์ วันเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช358ค 2560
Location
Central Library
Education Library

image
คู่มือสอบติดหมอ (ไม่ง้อกวดวิชา) = First step to be a medical student /
Author
อิทธิฤทธิ์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ.
Published
ธิงค์ บียอนด์,
Call Number
R737 อ727 2558
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles