Search again

Found: 83  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลการใช้โปรแกรมสำหรับเพื่อนคู่หูเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม /
Author
อภิญญา ชาวชายโขง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ253 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป169ผ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบงานกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ438,วพEd0069
Location
Central Library
Education Library

image
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาศิลปะเรื่องทัศนศิลป์สู่ชุมชนทุ่งดอกกระเจียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ชมพูนุช เจริญวนวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ช172 2560
Location
Central Library
Education Library

image
พฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 /
Author
ชัญญานุช นวลเสาวภาคย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช362พ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
พุทธวจน-หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด.
Author
พุทธวจนสถาบัน.
Published
มูลนิธิพุทธโฆษณ์,
Call Number
BQ915 พ835พ 2560 ล.16
Location
Education Library
Central Library
Medical Library

image
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
พิเชษฐ์ จันทะศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ654ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำใฝ่บริการความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น /
Author
วันปิติ สมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว434ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภาษาโปรแกรม = Programming languages /
Author
ปัญญาพล หอระตะ Kku-sc.
Published
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.7 ป524 2560
Location
Central Library
Education Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Published
คณะทำงาน,
Call Number
Z675.U5 ม435ต 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Published
กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA ศ294 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย = History of the date of the Thai monarchies death /
Author
พิมาน แจ่มจรัส.
Published
แสงดาว,
Call Number
DS570.5 พ729วน 2560
Location
Central Library
Education Library

image
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ธนปกรณ์ ป้องศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ148 2560
Location
Central Library
Education Library

image
สมรรถนะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
มนตรี ชื่นอุรา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม151 2560
Location
Central Library
Education Library

image
หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู /
Author
จรัสศรี พัวจินดาเนตร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1027.25 จ161 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles