Search again

Found: 103  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ /
Author
มานพ ประภาษานนท์
Published
สมิต,
Call Number
WB460 ม443 2550
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การกำหนดมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนโดยภาคประชาสังคม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วลิดา กฤตเวทิน
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว347 2557
Location
Central Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบความเครียดในชีวิตประจำวันของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ห้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงปฏิบัติงาน = Monitoring daily stress of 5th year dental students during training in Khon Kaen University /
Author
เบญจมาภรณ์ ปิตานุวัฒน์
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd บ784 2557
Location
Dentistry Library

image
การติดตามผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
เบญจพร วัฒนศิริเวช
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ783 2557
Location
Central Library

image
การทำเหมืองข้อมูลจัดการความเสี่ยงโดยใช้ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล /
Author
เกรียงไกร คำภาพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก767ก 2558
Location
Central Library

image
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า /
Author
วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว321ด 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
รุ่งรัตน์ สายทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร633 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดเสริมโดยใช้กิจกรรมดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ /
Author
แทนไท รากวงค์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท815ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวางแผนผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ /
Author
ดวงสุดา สุวรรณศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด235 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ผ่องใส เวียงนนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ผ228 2557
Location
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง = The Application of geo-informatics technology for monitoring of environmental variat...
Author
ภรัณยู ถมพลกรัง
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH332.2.T5 ภ185
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles