Search again

Found: 18  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคัดเลือกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดขอนแก่น /
Author
ไชยา กลิ่นสุคนธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช942ก 2558
Location
Central Library

image
การระบุแหล่งดินทางนิติวิทยาศาสตร์ของประชากรแบคทีเรียในดินด้วยเทคนิคเออาร์ดีอาร์เอ /
Author
วีนัส นาคนิ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว816 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วาสนา พิทักษ์วงค์จินดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว491 2558
Location
Architecture Library

image
การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ /
Author
ธัญญา เกื้อหนุน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ธ461 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทางคลินิกเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการวินิจฉัยโรคฟันในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) /
Author
บุณณดา ศิริพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ621 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การสังเคราะห์ขั้วตัวเก็บประจุความจุสูงจากแมงกานีสไดออกไซด์ /
Author
ปตฤณฑ์ ทักษิณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป149 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อสะท้อนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เรื่องวิถีม้งแห่งหลวงพระบาง /
Author
พงศ์พล รงรอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ129 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมทไธโอนีนสมุนไพรและเมทไธโอนีนสังเคราะห์ต่อสมรรถนะการผลิตในสุกรอนุบาล /
Author
กีรติ คำสมหมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก695ก 2558
Location
Central Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำสลัด /
Author
อโนทัย นิลคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ241 2558
Location
Central Library

image
กำลังและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ /
Author
ภีม เหนือคลอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ577 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความชุกของเชื้อราไคทริด Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นันทิตา รักษาชาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL น427 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
นิภาพรรณ วันศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น625 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของทำนบ การชลประทานที่สร้างด้วยดินขวางลำน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ประภัสสร วงศ์สาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ป338 2558
Location
Central Library

image
ผลกระทบของอายุยางพาราต่อสมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนในดิน /
Author
พรทิพย์ พุทธโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ239ผ 2558
Location
Central Library

image
ผลของความเค็มและแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับการถ่ายทอด QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง /
Author
เดชอุดม ปามุทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด839 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles