Search again

Found: 57  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 /
Author
ศุภกิตติ์ จันทรังษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ศ677 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วาสนา พิทักษ์วงค์จินดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว491 2558
Location
Architecture Library

image
การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สุภาวดี สิมหล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษารูปแบบการใช้งานพื้นที่ว่างในศูนย์ราชการเมืองขอนแก่น /
Author
สิปปวิชญ์ สาธารณ์.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส728ก 2558
Location
Architecture Library

image
การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศรายุทธ แก้วกลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ167ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาแนวทางการป้องกันความร้อนผ่านกรอบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษา : อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
โสภิดา พิมพาเพียร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส986 2558
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ภาคย์พงศ์ งอยผาลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ415 2558
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมชุมชนกรุงเทพมหานคร /
Author
วิชญ์ ช่วยเอื้อ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว535 2558
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมเพื่อผู้พักอาศัยในเขตนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี /
Author
ธนากร ธาดานุกูลวัฒนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ231น
Location
Architecture Library

image
ทุ่งกุลาร้องไห้รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธนพัทธ์ พันธ์เลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ152 2558
Location
Architecture Library

image
ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ดุษฎี สุ่มมาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด731 2558
Location
Architecture Library

image
ปราณบุรีรีสอร์ทและสปา /
Author
ภัคจิรา ปรากฏรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ319ป 2558
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์ศิลปะขยะรีไซเคิล /
Author
วสิษฐา สัตยชิติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว362
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์เรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /
Author
ดวงกมล ชามนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด153 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles