Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การธำรงชาติพันธุ์ของคนทวายในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า /
Author
ภูมิชาย คชมิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ภ667 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการฝึกกายกับจิตเพื่อลดความเครียดส่งเสริมความจำขณะทำงาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /
Author
วินัย ชินบุตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว619ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-plus โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร /
Author
ลินดา หนองยาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ล438 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษา /
Author
ธรณิศ สายวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ314ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การวิจัยเชิงสำรวจ : กรอบแนวคิดพื้นฐานและข้อเสนอแนะ /
Author
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
LB1028 พ322 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ /
Author
ประสพพร ยุพิน บราวน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ป394 2558
Location
Central Library

image
การศึกษารูปแบบและการรับรู้อัตลักษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม /
Author
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ร365 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโมเตอร์ในการควบคุมการแสดงออกของยีน gus ในมะเขือเทศ มันฝรั่ง กล้วยไม้และยาสูบ และการศึกษาวิธีการส่งถ่ายยีนเข้าสู่อ้อย /
Author
ชฏาภรณ์ แก้วประทุมรัศมี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช114 2558
Location
Central Library

image
ความต้องการการส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตผ้าฝ้ายของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ธารทิพย์ รุ่งแจ้ง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ522 2558
Location
Central Library

image
ทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft skills ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 /
Author
ณัฎยา ภาระโข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ319ท 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 /
Author
วิทวัส ผาบสิมมา
Published
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
Call Number
KPT ว593 2558
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำ : หลักธรรมและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ /
Author
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
HD57.7 พ322ห 2558
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ปุณณดา จันสูง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป659ภ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน /
Author
พงษ์ศธร จันทร์ยอย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ162 2558
Location
Central Library

image
อุปลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย /
Author
ธนพล เอกพจน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ธ152 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles