Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สุภาวดี สิมหล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ จ223 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศรายุทธ แก้วกลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ167ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
กินอ้อผะหญา /
Author
สนั่น ธรรมธิ
Published
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
BQ4990.T5 ส198 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย : Sukhothai handbook /
Author
จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
G156.5.H47 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน /
Author
สมชาติ จึงสิริอารักษ์.
Published
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
DS567 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ /
Author
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NA7432 ร267 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ลวดลายหำยนต์ล้านนา /
Author
ฐาปนีย์ เครือระยา.
Published
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NK9778.7.N6 ฐ319 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรีอนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง /
Author
ดวงมณี ปิ่นแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด218 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา /
Published
สำนักงาน,
Call Number
PL3501 พ925 2558
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
เรือนพื้นถิ่นล้านนา = lanna Vernacular Houses /
Author
ฐาปนีย์ เครือระยา
Published
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงหม่,
Call Number
NA7435.N6 ฐ319ร 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles