Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Who am i? /
Author
ดวงฤทธิ์ บุนนาค.
Published
คอมม่อน,
Call Number
NA1523.ด225 ด225 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Author
ธัญรดา สีตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ469 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 /
Author
ศุภกิตติ์ จันทรังษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ศ677 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด /
Author
อิสรภาพ เสงี่ยมวิบูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สุภาวดี สิมหล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ14
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศรายุทธ แก้วกลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ167ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
กินอ้อผะหญา /
Author
สนั่น ธรรมธิ
Published
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
BQ4990.T5 ส198 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย : Sukhothai handbook /
Author
จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
G156.5.H47 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน /
Author
สมชาติ จึงสิริอารักษ์.
Published
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
DS567 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ : รวมสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /
Author
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
Published
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย,
Call Number
HJ4126.T5 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Author
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
Published
ก. พลการพิมพ์,
Call Number
Z675.U5 ม435 2558
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ /
Author
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NA7432 ร267 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ลวดลายหำยนต์ล้านนา /
Author
ฐาปนีย์ เครือระยา.
Published
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NK9778.7.N6 ฐ319 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles