Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Short note pharmacotherapy โรคในร้านยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 /
Author
ธีระพงษ์ ศรีศิลป์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RM121.5 ธ666 2559,WB330 ธ237ร 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิชญา อุดมศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ780,QV พ639 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ฉัตราภรณ์ พรมโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ794,QV ฉ238 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ720,QV ว654 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่วทองแดงและเหล็กในตัวอย่างเครื่องสำอางโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมตรี /
Author
สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส772 2560,RS ส772 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัฐพงษ์ ขันธรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ161,WA น392 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความรู้และทัศนคติในการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
Author
ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ887
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.1,WB537 ก523 2560 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.4,WB537 ก523 2560 ล.4
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.3,WB537 ก523 2560 ล.3
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.2,WB537 ก523 2560 ล.2
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ประสิทธิผลของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซนในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง /
Author
อมลวัทน์ แท่นคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ145,QV อ296 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Published
คณะทำงาน,
Call Number
Z675.U5 ม435ต 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารสำคัญในส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยาม ทองดี และขาวน้ำผึ้ง /
Author
บัณฑรวรรณ ธุระพระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ164,QV บ258 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
หูฟังไร้สาย Skullcandy.
Published
จำหน่ายโดยเมนทาแกรม,
Call Number
Wireless Headset
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
Pharmaceutical Sciences Library
College of Local Administration Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Education Library
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles