Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระจายตัวของหมู่เลือด ABO ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
สุทธิวรรณ จันทมาลา.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ส776ก 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจหา sideroblast จากเลือดผู้ป่วย thalassemia ที่ตัดม้าม /
Author
สุภัคจิรา ช่วยค้ำชู.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ส834ต 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจหาตำแหน่งแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Opistorchis viverrini ในชิ้นเนื้อไตของหนูแฮมเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับโดยเทคนิค immunohistochemistry /
Author
ชนิษฐา หาญสุนทรพจน์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ช154 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวินิจฉัยยีน vanA ในตัวอย่างเชื้อ Enterococcus ดื้อต่อยาเเวนโคมัยซินที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิค stem loop-mediated isothermal amplification /
Author
ฉัตรติกานต์ จำปายงค์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ฉ232ย 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ของยา vancomycin ร่วมกับยา meropenem หรือ cefotaxime ในการต้านเชื่อ methicillin-ressistant staphlococcus aureus ที่ไวและไม่ไว vancomycin /
Author
ชลธิชา ไชยโภค.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ช224ป 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การหาประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจ myeloperoxidase ในเม็ดเลือดขาว /
Author
ธีรพงศ์ ทองปอ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ธ631 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเชื้อราก่อโรคผิวหนังในภาวะที่มีสารสกัดข่าโคม /
Author
ฐิติมา ศรีโพธิ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ฐ351ก 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับกรดยูริกกับพารามิเตอร์อื่นๆทางชีวเคมีในผู้ที่มีภาวะกลุ่มอาการทางเมแทบอลิกในประชากรตรวจสุขภาพประจำปี ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ธิติวุฒิ เวียงเงิน.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ธ588 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความสามารถของสารประกอบบริสุทธิ์จากมะนาวผี แก้วตาไวและโพกระดิ่งทั้ง 10 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย /
Author
ธนัชพร นพวัฒน์ธนวงษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ธ199ค 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ตรวจวิเคราะห์แยกปัสสาวะของตนปกติและผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกโดยใช้ FTIR spectroscopy /
Author
ดวงกมล รุจิพุฒิ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ด153ต 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ชาวลาวที่มีภาวะโลหิตจาง /
Author
ทิพาพร แสนดาหมื่น.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ท487 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของการเสริมฤทธิ์สารสกัดกระชายดำและมะเม่ากับแอมพิซิลลินในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli /
Author
เจนจิรา พรชัยกิตติ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT จ713ผ 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของสารสกัดจากราชพฤกษ์และผักแขยงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้บ่อยจากสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ตัสนีม เพ็ชร์นูร์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ต289 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลทันทีของการออกกำลังกายแบบ RT exercise ต่อการทรงท่าในผู้ป่วยปวดคอเรื้อรัง /
Author
วัชรสิทธิ์ ชลิตะนาวิน.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/PT ว381 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
อุบัติการของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 2 (ชนิดการขาดหายไปของยีน 3.7 กิโลเบส) ชนิดย่อยในตัวอย่างทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น /
Author
พุธิตา เทพพิทักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT พ839 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles