Search again

Found: 18,136  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ครูดีในดวงใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" /
Published
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB2832.4.T5 ค167ศ
Location
Education Library

image

image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย /
Author
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Published
แสงดาว,
Call Number
LB2375 ว555
Location
Central Library

image
"ปฏิรูปอุดมศึกษา--ทางรอดของชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 /
Author
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องปฏิรูปอุดมศึกษา--ทางรอดของชาติเรื่อง"ทิศทางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล"
Published
เสมาธรรม,
Call Number
LA1213 ก485
Location
Central Library

image
"ป่าดงมะไฟ" : หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย /
Author
พินิจ คาดพันโน
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค,
Call Number
LC215 พ685
Location
Central Library

image

image
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา /
Published
สำนัก,
Call Number
LA1221 ร418 2560
Location
Education Library

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ : การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model" ครูนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปล...
Author
นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
Published
สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1029.C45 น417
Location
Central Library

image

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "การสอนดนตรี ตามแบบของโคไดและออร์ฟ" ครูธวัชชัย นาควงษ์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาดนตรี ระดับประถมศึกษา /
Author
ธวัชชัย นาควงษ์
Published
สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1029.C45 ธ395
Location
Central Library

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชา กลุ่มสร้างเสริมประสบกา...
Author
สิริมา กลิ่นกุหลาบ
Published
สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1029.C45 ส732
Location
Central Library

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษา" ครูอำภร นันตา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา /
Author
อำภร นันตา
Published
สำนักนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1029.C45 อ697
Location
Central Library

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "ระบบนิเวศน์ในนาข้าว" ครูมนัส บูรพา วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา /
Author
มนัส บูรพา
Published
สำนักนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1029.C45 ม164
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles